ارتباط با ما

مراحل همکاری با گروه ایت نت :

  • ثبت نام اولیه: فرم ثبت نام آشپز (موجود در همین صفحه) را پر کنید. بعد از آن ما برای توضیح و هماهنگی باقی مراحل با شما تماس خواهیم گرفت.

  • جلسه حضوری: در این مرحله طبق زمان‌بندی به دفتر ایت نت مراجعه خواهید کرد. دستورالعمل‌های جامع ایت نت شامل اصول بهداشتی، میزان مواد اولیه غذاها، نحوه بسته بندی، نحوه قیمت گذاری، نحوه پاداش و باقی توضیحات را دریافت خواهید کرد.

  • دریافت کارت بهداشت: در این مرحله باید به یکی از مراکز بهداشت سطح شهر مراجعه کرده و جهت دریافت کارت بهداشت ثبت‌ نام کنید.

  • ثبت نام اولیه: فرم ثبت نام آشپز ها (موجود در همین صفحه) را پر کنید. بعد از آن ما برای توضیح و هماهنگی باقی مراحل با شما تماس خواهیم گرفت.

ثبت نام آشپز